strangethought

26 tekstów – auto­rem jest stran­gethou­ght.

słowa ra­nią jak żylet­ka . A wiesz czym się od siebie różnią? Tym, że ra­ny za­dane żyletką go­ja się i z cza­sem zni­kają, te od słów pot­ra­fią krwa­wić aż do śmierci. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 stycznia 2013, 11:17

Czy słyszysz ten niemy krzyk? To me ser­ce Cię woła! WRÓĆ! krzyczy swym niemym głosem. Nie słyszysz? Wiec ja też za­wołam za tobą. WRÓĆ! ME ŻYCIE, ŻYCIE KTÓRE TAK BAR­DZO KOCHAŁAM. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 września 2012, 20:24

W dzi­siej­szym świecie trud­no odróżnic praw­dzi­we uczu­cia od tych udawanych... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lipca 2012, 22:56

Cza­sami wie­rzysz w to że życie to tyl­ko je­den długi koszmar w którym tkwisz i za­raz się obudzisz i wszys­tko skończy się hap­py en­dem tak jak w tych wszys­tkich fil­mach które kiedyś [...] — czytaj całość

myśl • 22 czerwca 2012, 20:10

Nieraz by­wa tak że gdy do­wiemy się o czymś zmienia się nasz pogląd na osobę której do­tyczy to cze­go się do­wie­dzieliśmy, nie pat­rzy­my na nią tak jak wcześniej, zas­ta­nawiamy się co zro­biliśmy nie tak że to coś się stało, chce­my cofnąć czas aby to nap­ra­wić, przeszy­wa nas ból psychiczny, myśli tłoczą się i kiedyś w końcu mu­simy wy­buchnąć, nies­te­ty zaz­wyczaj w nieod­po­wied­nim momencie... 

myśl • 10 czerwca 2012, 21:59

Bo cza­sami to jest tak cho­ler­nie trud­ne uda­wać ze jest się szczęśli­wym gdy obok mnie nie ma tej oso­by. Tęskno­ta za­bija a płomień nadziei wy­gasa, nadziei na to że kiedyś przyj­dzie ta­ki dzień, w którym tak po pros­tu ra­no obudzę się i będę mogła szczerze so­bie po­wie­dzieć ‘’jes­tem szczęśliwa’’. 

myśl • 2 czerwca 2012, 20:25

Uśpij swą czuj­ność, pozwól po­nieść się chwi­li. Nig­dy nie wiesz co może się wy­darzyć a może to będzie cos dob­re­go, nie cho­waj się przed szczęściem, pozwól mu na to aby cię znalazło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 maja 2012, 18:32

Staczam się na dno, jes­tem co­raz niżej, naj­niżej jak się da i nie wiem dlacze­go ale nie wędru­je ku po­wie­rzchni, zos­ta­je w tym sa­mym miej­scu , tracę to co jest dla mnie [...] — czytaj całość

myśl • 20 maja 2012, 20:42

Ciągłe wzlo­ty i upad­ki naj­lep­szym do­wodem na to że człowiek jed­nak jest aniołem. 

myśl • 7 maja 2012, 16:43

Całe życie na coś cze­kamy, na auto­bus, na ukochaną osobę, na ko­niec szkoły, na śmierć , na wszys­tko. Zacznij­my cie­szyć się chwilą, która tak szyb­ko prze­mija, nie traćmy cza­su na ciągłe czekanie… 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 kwietnia 2012, 17:30

strangethought

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

strangethought

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność